ترانسفورماتور کم تلفات 400KVA

685,280,734
644,163,890 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 500KVA

876,859,633
824,248,055 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 630KVA

1,036,506,422
974,316,037 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 800KVA

1,171,063,303
1,100,799,505 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 1000KVA

1,395,666,055
1,311,926,092 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 1250KVA

1,565,449,541
1,471,522,569 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 1600KVA

1,998,990,826
1,879,051,376 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 2000KVA

2,344,100,917
2,203,454,862 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 25KVA

128,291,743
120,594,238 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 200KVA

404,553,211
380,280,018 ریال

ترانسفورماتور کم تلفات 250KVA

471,893,578
443,579,963 ریال